PRIVACYVERKLARING 3DCASE ARCHITECTENBURO

3dCASE Architectenburo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door 3dCASE Architectenburo.

 

Contactgegevens
3dCASE Architectenburo
Reactorweg 301 – 9
3542 AD Utrecht
https://www.3dcase-architectenburo.nl/
030 – 227 24 12

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

3dCASE Architectenburo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 Voor- en achternaam;

 E-mailadres;
 IP-adres;

 Locatiegegevens;
 Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;

 Uw internetbrowser en apparaat type.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
3dCASE Architectenburo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 Het verzenden van een nieuwsbrief en/of overige reclame;

 Telefonisch of per e-mail contact met u kunnen opnemen;

 Om uw gedrag op onze website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

3dCASE Architectenburo verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen of de diensten die wij bij u afnemen:

 Op basis van uw toestemming;

 Ter uitvoering van een overeenkomst;

 Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

 Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk een (commercieel) bedrijfsbelang: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. Wij wegen telkens ons belang af tegen uw privacybelang. Zodra uw privacybelang zwaarder weegt dan ons belang, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

3dCASE Architectenburo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

3dCASE Architectenburo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 3dCASE Architectenburo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies
3dCASE Architectenburo gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 3dCASE Architectenburo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

3dCASE Architectenburo maakt gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 3dCASE Architectenburo. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@3dcase-architectenburo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 3dCASE Architectenburo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoon sgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

3dCASE Architectenburo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@3dcase-architectenburo.nl.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

3dCASE Architectenburo behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. 3dCASE Architectenburo adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 28 februari 2019.

 

3dCASE Architectenburo